dotacje śląsk

Beskidzkie Biuro Consultingowe Sp. z o.o., wcześniej jako Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. działa na rynku usług doradczych od 2000 roku. Od stycznia 2021 roku jedynym udziałowcem Spółki jest ABS Investment S.A., które specjalizuje się w inwestycjach na rynku kapitałowym.

czytaj więcej
dofinansowanie śląsk

Beskidzkie Biuro Consultingowe Sp. z o.o., wcześniej jako Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. działa na rynku usług doradczych od 2000 roku. Od stycznia 2021 roku jedynym udziałowcem Spółki jest ABS Investment S.A., które specjalizuje się w inwestycjach na rynku kapitałowym.

czytaj więcej

Witamy na naszej stronie

O Beskidzkim Biurze Consultingowym

BBC jest liderem na regionalnym rynku usług finansowych. Działalność prowadzona od 1995 roku. BBC posiada duże doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy unijnych od roku 2002 – fundusze przedakcesyjne (PHARE, SAPARD). Później obsługa funduszy unijnych z programów SPO WKP, ZPORR, POIG, RPO, PROW i obecnie obsługa podmiotów gospodarczych w trzeciej już perspektywie budżetowa po wstąpieniu Polski do UE na lata 2014 – 2020. Obecnie BBC obsługuje firmy z sektora mikro, małych, średnich i innych przedsiębiorstw w ramach dostępnych programów regionalnych dla poszczególnych województw (RPO) oraz w ramach programów krajowych POIR, POiIŚ, POPC oraz PROW. Dla swoich klientów firma pozyskała już dofinansowań na poziomie prawie 700 mln PLN. Skuteczność w pozyskiwaniu funduszy przekracza 80%.

czytaj więcej

Aktualnie BBC aplikuje o dotacje dla klientów w następujących obszarach:

1. Programy krajowe - pobierz

2. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego (RPO WSL) - pobierz

3. Małopolski Regionalny Program Operacyjny  (MRPO) - pobierz

4. Pozostałe programy - pobierz

  • Rozwój działalności badawczo - rozwojowe – dofinansowanie badań badania nad nowymi rozwiązaniami technologicznymi, nowymi produktami, prototypem itp.
  • Rozwój ośrodków badawczo - rozwojowych – dofinansowanie budowy, modernizacji i adaptacji obiektów pod ośrodek badawczy, zakup sprzętu i wyposażenia badawczego itp.
  • Wdrożenie innowacyjnej technologii lub produktu – budowa lub modernizacja obiektów przemysłowych, zakup linii technologicznych, maszyn i urządzeń do produkcji, wartości niematerialnych i prawnych, wyposażenia itp.
  • Wdrożenie technologii informacyjno – komunikacyjnych (TIK) – dotacje na stworzenie platform B2B, B2C zakup narzędzi ICT w postaci nowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych, koszty szkoleń, koszty promocji.
  • Inwestycje w sieci dostępu do Internetu - wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach, sfinansować można koszty dokumentacji oraz koszty robót budowalnych.
  • Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, sfinansować można między innymi targi, misje zagraniczne, pokazy, konferencje i inne koszty związane z promocją.
  • Ochrona dziedzictwa kulturowego - renowacja zabytków ruchomych i nieruchomych, digitalizacja i cyfryzacja zbiorów kultury.
dotacje i dofinansowania śląsk
dotacje i dofinansowania śląsk

Dotacje są niezwykle rozbudowanym procesem, dlatego niezbędne stało się wdrożenie wieloetapowego systemu wewnętrznej preselekcji i kontroli projektów, dzięki któremu BBC pozyskało ponad 600 mln złotych dla swoich klientów.

Dotajce - Zakres usług świadczonych przez BBC:

Diagnoza

potrzeb klienta

Ocena możliwości

uzyskania dofinansowania

Przygotowanie

Wniosku Bisnes planu i całej dokumentacji aplikacyjnej

Pomoc

Przy pozyskaniu niezbędnych załączników do wniosku jak: Promesa Bankowa

Uczestniczenie

w procedurze uzupełnień i kompletowaniu dokumentów do umowy

Rozliczenie

projektu, sprawozdawczość, uczestnictwo w kontrolach

Realizowanie

procedury przetargowej i wyboru dostawców/ wykonawców

Monitoring

niezbędnych wskaźników realizacji projektu

Koordynacja

projektu od strony prawnej i księgowej

Motto BBC z doświadczenia:

Nie jest sukcesem otrzymanie dotacji w momencie podpisania umowy o dofinansowanie. Sukcesem jest prawidłowe rozliczanie dotacji i otrzymanie środków na rachunek bankowy.

Cykl realizacji zlecenia

Dotacje - jak pozyskać pieniądze

dotacje śląsk

Klient podpisuje umowę z BBC na realizację całego procesu od przygotowania wniosku o dofinansowanie do ostatecznego rozliczenia projektu i wypłaty końcowych środków dofinansowania.

dofinansowanie śląsk

Główne wynagrodzenie BBC to succes fee od pozyskanych i wykorzystanych środków dotacji przez klienta.

dotacje i dofinansowania śląsk
dotacje bielsko

W zależności od rodzaju przedsięwzięcia przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej na dany konkurs to okres od jednego miesiąca do maksymalnie 3-4 miesięcy przy bardziej skomplikowanych projektach.

dofinansowanie bielsko
dofinansowanie śląsk

W zależności do działania i poszczególnych konkursów (rund aplikacyjnych) czas oczekiwania na decyzję o dofinansowaniu to okres od minimum 3 do 8 miesięcy od złożenia dokumentacji.

dotacje i dofinansowanie bielsko
dofinansowanie śląsk

Projekt realizowany jest przez okres jaki przewidziany jest we wniosku o dofinansowanie, w uzasadnionych przypadkach może być wydłużany za zgodą Instytucji Wdrażającej.

Realizujemy usługi dla klientów głównie z terenu województw śląskiego, małopolskiego, ale także z innych w zależności od ogłaszanych konkursów i dostępności środków.

Czytaj więcej

Dlaczego Beskidzkie Biuro Consultingowe?

20

lat
doświadczenia

700

mln zł
pozyskanych
dofinansowań

Zapraszamy do współpracy

Nasza oferta

Pozostałe usługi

dotacje śląskFormularz kontaktowy

Adres

Beskidzkie Biuro Consultingowe Sp. z o.o.
43-300 Bielsko-Biała
ul. A. Frycza-Modrzewskiego 20

Kontakt


Tel: 33 816 92 26
E-mail: bbc@bbc-polska.com

Dane spółki

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 515 000,00 zł.
NIP 5472199313 REGON 369894678 KRS 0000726386

Projektowanie stron www Bielsko Pozycjonowanie Stron